DATASKYDDSBESKRIVNING

Denna dataskyddsbeskrivning gäller behandlingen av dina personuppgifter när du är personkund hos oss. 

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Sydmedi Oy Ab
Närpesvägen 15B, 3 vån., 64200 Närpes

Sydmedi Oy Ab:s patientregister används gemensamt av Sydmedi och de yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, som verkar antingen som självständiga yrkesutövare eller via separata företag som tjänsteproducenter vid Sydmedi.

I vilket syfte samlas mina personuppgifter? 

Vi samlar in dina uppgifter endast i syften som har definierats i förväg

 • behandlingen behövs i förebyggande syfte eller för företagshälsovården, för att bedöma arbetstagarens arbetsförmåga, för att ställa en medicinsk diagnos, för att utföra vård eller behandling inom företagshälsovården
 • administrering av företagshälsovårdstjänster och system enligt lagstiftningen eller avtal som har slutits med yrkesutbildade personer inom företagshälsovården
 • behandlingen behövs i välbefinnandetjänsterna
 • information om tjänster och marknadsföringssyften i enlighet med givna samtycken
 • behandling av respons, behandling av officiella begäran om utredningar och riskhändelser

Hälsouppgifternas användningsområden

 • Patient undersökning, vård och förebyggande planering av vård, planering, ordnande, utförande av vård och uppföljning
 • Företagshälsovård och arbetsförmågans bedömning
 • producering av hälsovårdstjänster och rapportering till företag, organisationer och privatpersoner
 • uppföljning av vårdens kvalité för att kunna säkerställa och mäta dess verkan 
 • för att registerinnehavaren skall kunna planera, utveckla, statistikföra, fakturera, auditera sin verksamhet samt för att kunna sköta om andra rättigheter och skyldigheter.
 • För att kunna utvärdera och rapportera om patientens granskningar och vårdåtgärder med lov utav patienten

Officiell utredningsbegäran och riskhändelser 

 • Officiell utredningsbegäran som baserar sig på EU:s eller Finlands lagstiftning
 • Behandling av uppgifter då en patient blivit utsatt för nära ögat situation

Vilka uppgifter samlas om mig? 

Vi behandlar följande personuppgifter om dig

 • Basuppgifter
 • Samtycken och förbud
 • Arbetsgivaruppgifter
 • Hälsouppgifter
 • Uppgifter om välbefinnande
 • Uppgifter om tidsbokningar
 • Faktureringsuppgifter
 • Uppgifter om officiell utredningsbegäran och riskhändelser

Hur länge lagras mina uppgifter?

Dina hälsouppgifter lagras i enlighet med Social- och hälsovårdsministeriets förordning om journalhandlingar (298/2009)

Vem behandlar mina personuppgifter och vart utlämnas de? 

Utifrån ditt samtycke till det gemensamma registret för olika yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som vårdar dig på Sydmedi.

Inom företagshälsovården är dina uppgifter om arbetshälsan tillgängliga för alla yrkesutbildade personer som deltar i företagshälsovården.

FPA:s Receptcentral

 • Dina elektroniska recept lagras i Receptcentralen, vars personuppgiftsansvarige är FPA. Mer information www.kanta.fi/se

Kanta Patientdataarkiv

 • I enlighet med lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007) ("klientuppgiftslagen") arkiveras dina hälsouppgifter i Patientdataarkivet i Kanta-tjänsterna som upprätthålls av FPA. Mer information www.kanta.fi/se

Dessutom kan dina patientuppgifter utlämnas med stöd av 13 § i patientlagen (785/1992) enligt följande:

1.      Annan verksamhetsenhet/organisation/vårdställe eller yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården

 • För att ordna undersökning eller vård av dig kan nödvändiga uppgifter utlämnas till en annan av dig specificerad verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården enligt ditt muntliga eller skriftliga samtycke, eller sådant samtycke som i övrigt framgår av sammanhanget och som antecknas i patientjournalen.

2.      Försäkringsbolag 

 • Uppgifter som behövs för trafik- och olycksfallsförsäkringar utlämnas till försäkringsbolagen utan samtycke (enligt lag)
 • Frivilliga försäkringar: behövliga uppgifter lämnas ut enligt ditt samtycke

3.      Till myndighet eller samfund som har lagstadgad rätt att få uppgiften

 • Till domstol, annan myndighet eller annat samfund som har lagstadgad rätt att få uppgiften utlämnas uppgifter på skriftlig och detaljerad begäran, i regel i form av utlåtanden i den omfattning som det aktuella ärendet kräver.

4.      Patientens nära anhöriga eller en annan närstående

 • Om du vårdas på grund av medvetslöshet eller av annan jämförbar orsak kan din nära anhörig eller annan närstående få uppgifter om dig och ditt hälsotillstånd, om det inte finns orsak att anta att du skulle ha förbjudit detta förfarande.

5.      Utlämnande av uppgifter om en avliden person

 • Tystnadsplikten och integritetsskyddet fortsätter att gälla efter att en person har avlidit. Därmed får inte heller en avliden persons uppgifter utlämnas utan laglig grund.

6.      Användning i forskningssyfte

 • I fråga om utlämnande av uppgifter som ingår i journalhandlingar för vetenskaplig forskning gäller vad som bestäms i 13 § 4 mom. i lagen om patientens ställning och rättigheter.
 • För annan användning av hälsoinformation i forskningssyfte krävs ditt samtycke

Behandlingen av personuppgifter kan läggas ut till koncernbolag och/eller utomstående tjänsteleverantörer, som behandlar personuppgifter för Sydmediss räkning.

Dina personuppgifter behandlas eller utlämnas inte utanför EU-området.

Från vilka källor samlas mina uppgifter? 

Dig själv

 • Uppgifter som du har meddelat. Om du är minderårig även de uppgifter som din vårdnadshavare har meddelat

Vårdpersonal

 • Uppgifter som har uppkommit i samband med undersökningar och vård av dig

Arbetsgivare

 • Om du omfattas av ett avtal om företagshälsovård, dina basuppgifter, arbetsplatsens kontaktuppgifter samt uppgifter om förändringar enligt avtalat intervall, vilka meddelats av din arbetsgivare.

Annan verksamhetsenhet eller yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården

 • Uppgifter som har hämtats från andra hälso- och sjukvårdsinrättningar
 • Uppgifter om vem som har fått vård, vilka ingrepp som har gjorts och hur mycket dessa har kostat utifrån en remiss från en verksamhetsenhet eller utifrån ett köptjänsteavtal för att kontrollera att faktureringen är korrekt. 

Övriga informationskällor

 • Försäkringsbolag eller pensionsbolag

Dina rättigheter 

Rätt att få insyn i personuppgifter

 • Du kan med blankett få kontrollera dina personuppgifter från Sydmedi. Blankett för begäran finns att fås från Sydmedi.

Rätt att få uppgifter korrigerade

 • Du kan lämna en blankett med begäran om korrigering av uppgifter till Sydmedi

Rätt att få uppgifter avlägsnade

 • De uppgifter som du själv har meddelat kan avlägsnas enligt din begäran.
 • I övrigt:
  Bestäms tiden för lagring av hälsouppgifter enligt Social- och hälsovårdsministeriets förordning. Uppgifterna avlägsnas när lagringstiden har gått ut. Övriga uppgifter avlägsnas när den tid som anges under punkten lagringstid har gått ut

Rätt att begränsa behandling

 • Du har rätt att kräva att Sydmedi begränsar behandlingen när du bestrider riktigheten i dina personuppgifter, varvid behandlingen begränsas för en tid inom vilken vi kan säkerställa uppgifternas riktighet. Begränsningen verkställs genom hemlighållande av patientuppgifterna.

Rätt att överföra uppgifter från ett system till ett annat

 • En annan aktör inom företagshälsovården kan se dina uppgifter via Kanta-tjänsterna enligt de samtycken och förbud som du själv ger. Du kan underhålla dina samtycken och förbud via tjänsten Mina Kanta-sidor, mer informationt (www.kanta.fi/se)

Återkalla ett samtycke

 • När behandlingen grundar sig på ditt eget samtycke, kan du återkalla ditt samtycke när som helst. Du kan återkalla ditt samtycke genom att begära att samtycket återkallas via verksamhetsställets kundtjänst.

Rätt att anföra klagomål hos tillsynsmyndigheten

 • Om du anser att man vid behandlingen av dina personuppgifter har brutit mot dataskyddsförordningen, har du rätt att anföra klagomål hos tillsynsmyndigheten.
 • Klagomålet kan även anföras i det medlemsland, där du har fast bostad eller arbetsplats.

Hur skyddas mina personuppgifter?

Sydmedi använder ändamålsenliga fysiska, tekniska och administrativa metoder för att skydda uppgifterna mot missbruk. Till dessa metoder hör bland annat kontroll och filtrering av kommunikationen i informationsnätverk och säkra apparatutrymmen, ändamålsenlig passagekontroll, kontrollerat beviljande och övervakning av användarrättigheter, undervisning av personal som deltar i behandlingen av personuppgifter samt riskhantering vid planering, genomförande och underhåll av våra tjänster. Sydmedi väljer sina underleverantörer med stor noggrannhet och sörjer genom avtal och andra arrangemang för att även underleverantörerna behandlar uppgifterna i enlighet med lagstiftningen och god dataskyddspraxis.

Vem kan jag kontakta? 

DATASKYDDSANSVARIG

Dataskyddsansvarig Sofia Klemets
email fö[email protected]

PATIENTOMBUDSMAN

Sydmedis patientombudsman är
Kristina Maars
e-mail fö[email protected]

telefon 050- 3502023

Patientombudsmannen har till uppgift att

 • ge råd och vid behov hjälp i ärenden gällande tillämpning av patientlagen bl.a. att upprätta en anmärkning och/eller anmälan om patientskada
 • informera om patientens rättigheter och i övrigt arbeta för att främja patienternas rättigheter

 

FÖRETAGSKUNDER

UPPGIFTSANSVARIG

Sydmedi Oy Ab
Närpesvägen 15B, 3 vån., 64200 Närpes

Kundregisteransvarig person:
Enhetschef: Mikaela Lundell

I vilket syfte samlas mina uppgifter? 

I Sydmedi Oy Ab:s kundregister upprätthålls ikraftvarande och möjliga företags- och organisationskunders och deras kontaktpersoner för kontrakt samt andra kontaktpersoners uppgifter. Med kund avses här även organisationer.

Vi behandlar dina personuppgifter i följande användningssyften:

 • För att sköta om kundförhållanden och kundbetjäning samt för att upprätthålla företagskundens kontrakt- och andra kontaktpersoners uppgifter.
 • Insamlande och behandling av kundrespons 
 • För att kunna verkställa marknadsundersökningar och feedbacksförfrågan
 • Kunna analysera, gruppera och rapportera kring kundförhållanden med syftet att kunna utveckla vår verksamhet 
 • Utveckling och uppföljning av försäljning, marknadsföring och kommunikation

Hurudana uppgifter samlas om mig? 

Personuppgifter som behandlas

 • Namn och kontaktuppgifter
 • Titel och kön
 • Ansvarsbeskrivning
 • Vilka uppgifter kontaktpersonen för kontrat har i företaget
 • Samtycken/ Förbud för marknadsföringsmeddelanden

 

Hur länge förvaras mina uppgifter? 

Vi förvarar dina personuppgifter så länge som du är utnämnd som kundföretagets kontaktperson och dina uppgifter är aktiva.

 

Vem hantrar mina personuppgifter och vart lämnass de ut? 

Personuppgifter kan lämnass ut till utomstående koncernbolag och/ eller utomstående tjänsteproducent som hanterar personuppgifter för Sydmedis vägnar.

Företagsregisteruppgifter lämnas ej ut vidare.

Personuppgifter lämnas varken ut eller behandlas utanför EU.

Från vilka källar samlas min information? 

Sydmedi Oy Ab:s kund och organisationskunders kontaktuppgifter uppdateras genom vårt kundregister som kontaktpersonen för kontrakt eller uppgifter som personen själv uppgett.

(Övriga organisationers kontaktpersone fås från Fonecta kundregister)

Kan jag annulera mina samtycken? 

Du kan när som helst annuleta ditt samtycke genom att skicka en annulering till [email protected]

Dina rättigheter 

Du har rätt att be om, ändra, begränsa eller radera sina personuppgifter. Begäran sänds till [email protected]

Om du fungerar som företags- eller organisationskontaktperson kan dina uppgifter inte tas bort.

Rättighet att överklaga till tillsynsmyndigheten

Om du anser att integritetspolicyn brutits då dina personuppgifter behandlats har du rätt att göra ett besvär till tillsynsmyndigheten.

Besvär kan även göras till kommunen där su har en stadig adress eller arbetsplats.

Hur skyddas mina personuppgifter?

Sydmedi använder ändamålsenliga fysiska, tekniska och administrativa metoder för att skydda uppgifterna mot missbruk. Till dessa metoder hör bland annat kontroll och filtrering av kommunikationen i informationsnätverk och säkra apparatutrymmen, ändamålsenlig passagekontroll, kontrollerat beviljande och övervakning av användarrättigheter, undervisning av personal som deltar i behandlingen av personuppgifter samt riskhantering vid planering, genomförande och underhåll av våra tjänster. Sydmedi väljer sina underleverantörer med stor noggrannhet och sörjer genom avtal och andra arrangemang för att även underleverantörerna behandlar uppgifterna i enlighet med lagstiftningen och god dataskyddspraxis.

Vart kan jag ta kontakt? 

Dataskyddsansvarig Sofia Klemets
email fö[email protected]