Företagshälsovård

Syftet med företagshälsovårdens verksamhet är att utveckla de anställdas hälsa och arbetsförhållanden och främja arbetsförmågan under hela arbetskarriären.

För arbetsgivaren är företagshälsovården en investering i produktivitet och personalens välmående. Ett tidigt ingripande i arbetsplatsens och arbetstagarnas arbetshälso- och arbetssäkerhetsproblem ger mångfaldigt tillbaka de medel som investeras. Om företaget har minst en anställd i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande bör arbetsgivaren enligt lagen ordna förebyggande företagshälsovård för sina anställda. Dessutom kan arbetsgivaren ordna sjukvård.

Arbetsgivaren och serviceproducenten skall i samarbete göra upp ett skriftligt avtal och en verksamhetsplan om anordnandet av företagshälsovården. Det är också en förutsättning för att kunna få ersättning av FPA. FPA:s ersättning styrs av sjukförsäkringslagen.

Målet med företagshälsovården är att;

  • nå en sund och säker arbetsmiljö och –gemenskap
  • förebygga arbetsrelaterade hälsorisker och olägenheter
  • upprätthålla, främja och följa upp arbetstagarens hälsa och funktionsförmåga i olika skeden av arbetslivet

Företagshälsovården är avgiftsfri för de anställda.

SKRÄDDARSYDD FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

Som lokal serviceproducent känner vi till företagens regionala verksamhetsmiljö. Vi erbjuder förebyggande företagshälsovårdstjänster och skräddarsyr dem enligt dina önskemål och behov. Fungerande hälsovårdstjänster bygger alltid på förtroende mellan kunden och vårdpersonalen. Även inom företagshälsovården uppnås den bästa kvaliteten genom samarbete mellan kunden och serviceproducenten. Sydmedi strävar efter att erbjuda sina kunder skräddarsydda och kostnadseffektiva företagshälsovårdstjänster. 

Ta kontakt och boka tid för en träff. Berätta för oss vilka tjänster Du behöver.

FÖRETAGSHÄLSOVÅRD FÖR LANTBRUKSFÖRETAGARE

Den viktigaste resursen i ett lantbruksföretag är företagaren själv. Lantbruksföretagarens företagshälsovård har till uppgift att hjälpa företagaren att bevara och förbättra sin arbetsförmåga, förebygga arbetsrelaterade sjukdomar och olycksfall samt vid behov hänvisa till rehabilitering.

Företagshälsovården för lantbruksföretagare är en fortgående verksamhet som kräver mångprofessionellt kunnande. Arbetsmiljöutredning och hälsoundersökning är utgångspunkter för företagshälsovårdens verksamhet. Efter det första besöket görs gårdsbesök vart fjärde år. Hälsoundersökningar utförs med 1–2 års mellanrum. Utifrån dem planerar man samarbetet mellan företags-hälsovården och gården. Gårdsbesöken görs av en företagshälsovårdare och en lantbrukssakkunnig. Vid behov kan också företagsfysioterapeuten och företagsläkaren delta. Vid sidan av förebyggande hälsovård har lantbruksföretagare möjlighet att via företagshälsovården även erhålla sjukvårdstjänster på allmänläkarnivå.

Lantbruksföretagare som omfattas av lagen om pension för lantbruksföretagare och är försäkrade enligt LFöPL har rätt till kostnadsersättning för sådan företagshälsovård som de ordnat för sig själva, och för sjukvård på allmänläkarnivå som ges inom ramen för företagshälsovården. FPA ersätter en lantbrukare för 60% av kostnaderna för förebyggande företagshälsovård (gårdsbesök, hälsoundersökning och tillhörande undersökningar, verksamhet för upprätthållande av arbetsförmågan, förstahjälpberedskap, resekostnader och grundavgifter). Dessutom deltar staten i kostnader för gårdsbesök. Gårdsbesöken är avgiftsfria upp till ett årligt maximibelopp per företagare. FPA ersätter 50% av kostnader för företagshälsovårdsinriktad sjukvård på allmänläkarnivå (ersättningsklass II). Den del som du själv betalat är avdragsgill i jordbruksbeskattningen. Skatteförmånen gäller också kostnaderna för sjukvård i de fall där man avtalat om att få sjukvårdstjänster i samband med företagshälsovården.

FÖRETAGARE

Företagaren har möjlighet att på frivillig basis ordna företagshälsovård för sin egen del. En förutsättning för att komma igång med företagshälsovården är att det har uppgjorts ett avtal med serviceproducenten och att en verksamhetsplan görs.

Hur mår din personal?

För arbetsgivaren är företagshälsovården en investering i produktivitet och personalens välmående.

 

Råd och vägledning för att må bra

Det är lätt att oroa sig över sina krämpor och sin hälsa.  Hos oss kan du få den tillförlitliga hjälp du behöver för att reda ut din hälsa. 

 

När var du senast till laboratoriet?

Läkarcentral Sydmedi har ett eget laboratorium där all provtagning sker. Brådskande prov undersöks genast.

 

Din mentala hälsa får inte glömmas!

Det är lätt att glömma att det inte bara är den fysiska hälsan som bör skötas, men även den mentala. Hur mår du?